برچسب: کشتی

ملی پوش اسبق تیم ملی کشتی آزاد:

ملی پوش اسبق تیم ملی کشتی آزاد کشورمان گفت: جام باشگاههای جهان عیاری مناسب برای گزینش نیست و میدان های مهم و حساس داخلی و خارجی باید میدان گزینش کشتی گیران کشور برای ورود به عرصه ملی باشد.