برچسب: وزیر بهداشت، بازدید وزیر بهداشت از پردیس، حضور وزیر بهداشت در پردیس، بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان خیریه الغدیر، بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان بومهن