برچسب: منتشر

سالک با بیان اینکه فضای مجازی نقش مستقیمی در افت تحصیلی دانش آموزان داشته است، گفت: طبق آمار و اخباری که منتشر شده است، در سال اخیر ۸۰ در صد از دانش آموزان ایرانی با معدل میانگین ۱۲ دوران تحصیلی خویش را طی و سپری کرده اند و این موضوع نگران کننده است.