برچسب: مسعودی

مسعودی با بیان اینکه مردم با کسانی که سال۸۸ به کشور ضربه وارد کردند،آشتی نمی کنند، گفت: برخی گروه های سیاسی داخلی تلاش می کنند که موجب فراموش شدن فتنه سال ۸۸ شوند اما مردم هرگز آن دوران سخت را فراموش نخواهند کرد.