برچسب: فاضلاب پردیس

عضو شورای عالی استانها:

عضو شورای عالی استانها گفت: شیرابه فاضلاب صنعتی مناطق صنعتی شهرستان پردیس، محیط زیست این منطقه را به خطر انداخته و اسباب آلوده سازی آن را فراهم آورده است و باید به “لکه صنعتی” تبدیل شوند، لکه های صنعتی معیار استاندارد شدن ساختار مناطق صنعتی شهرستان است.