برچسب: دشمن

رئیسی در جامعه‌الحسین مشهد:

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه دولت در سیاست خارجی باید این سیاست ملتمسانه خود را کنار بگذارد، گفت:‌ این که شما به دشمن پیام دهید که خزانه کشور خالی است، اشتباه است.

امروز دشمن از هر ترفندی برای تغییر سبک زندگی ایرانیان استفاده می کند، اکنون در بازار تهران پر از شکلات های است که در ساخت آن ها مشروبات الکی استفاده شده است و این موضوعات می طلبد دولت سختگیرانه تر با این موضوعات برخورد کند چرا که با آینده کودکان این سرزمین رابطه مستقیم دارد.

کارخانه ای با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد برنامه های نفوذ دشمن بر روی نخبگان، ۲۰ درصد بر روی آحاد ملت و ۲۰ درصد هم بر روی مسئولین حکومتی است، گفت: عوامل نفوذی خطرناک تر از عوامل جاسوسی هستند و دشمن برای همه ارکان نظام در رابطه با نفوذ برنامه دارد.