برچسب: حرکت

کارشناس مسائل خاورمیانه :

کارشناس مسائل خاورمیانه گفت : با توجه به این که آمریکا در خاورمیانه به طور معمول هم سو با صهیونیست ها حرکت می کند ، در چنین شرایطی نگرانی هایی را در منطقه بر می انگیزد که در واقع در جهت منافع ملی عربستان تنظیم شده است.