برچسب: تجارت

طبق قانون تجارت در صورتی که بدهی هر شرکت بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن باشد ورشکسته محسوب می شود بنا بر این تعریف طبق آمارهای منتشر شده تعداد زیادی از بانک ها کشور ورشکسته محسوب می شوند.