برچسب: انتخابات شورای استان تهران

عضو شورای عالی استانها:

عضو شورای عالی استانها گفت: بصیری پور ریاست فعلی شورای عالی استانها سیستم این شورا را به هم ریخته است، این رئیس جدید شورای استان تهران این شورا را در مسیری انحرافی وارد کرده است که غیر از ضرر و پیامدهای منفی چیز دیگری به همراه ندارد.