عضو شورای عالی استانها:

عضو شورای عالی استانها گفت: با توجه به افزایش جمعیت در شهرستان پردیس نبود مراکز درمانی متناسب با نمودار سعودی رشد جمعیت به یک معضل شهرستانی تبدیل شده و شهرستان پردیس باید یک بیمارستان ۱۰۰ تخته خوابی داشته باشد.

نماینده شهرستان پردیس در مجلس:

نماینده شهرستان پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: طی نشست و جلسات متعدد با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دولت تدبیر و امید، تقویت و شکل گیری زیر ساختهای بهداشتی و درمانی این شهرستان را برعهده گرفت.