عضو شورای عالی استانهای کشور:

عضو شورای عالی استانها گفت: طرح خانه اولی ها، گره گشای مشکلات مسکن کشور نیست و طرح هایی مانند خانه اولی ها برای رفع مشکل جوانان در حوزه مسکن گره گشای بخشی از خلاءها در این زمینه بوده و کمبودها را به شکل کامل برطرف نمی سازد.

رئیس اداره ورزش و جوانان پردیس:

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس گفت: درحال حاضر سرانه ورزشی در شهرستان پردیس ۵۰ سانتیمتر مربع است، و ما سعی می کنیم سرانه ورزشی شهرستان پردیس را به مرز یک متر و نیم که معیار استاندارد سرانه های ورزشی در کشور است برسانیم.