عضو شورای عالی استانها:

عضو شورای عالی استانها گفت: متاسفانه تنها داعئیه قانون مداری داریم در صورتی که در حوزه مدیریت ساخت و سازهای غیرمجاز از رشدی قارچ گونه برخوردار می باشد و متاسفانه صبر می کنیم تا ساخت و سازی شکل بگیرد و سپس آن تخریب و رسانه ای شود.

حسین توسلی امام جمعه پردیس:

امام جمعه شهرستان پردیس گفت: غفلت از تخلفات عمرانی در مجتمع نام آوران این معضل بزرگ را به یک مشکل اجتماعی تبدیل کرده است، دستگاههای زیربط در این مدت کم کاری کردند، اما در نهایت با حکم قانونی دستور تخریب صادر شده است.