فرماندار پردیس:

فرماندار شهرستان پردیس گفت: استحکام بخشی خانه های روستایی و بازسازی آنها از جمله برنامه های مهم طرح هادی روستایی است، بنیاد مسکن پردیس باید برنامه های خود در بحث بازسازی و استحکام بخشی به مسکن های روستائی را با سرعت بیشتری انجام دهد.

عضو شورای عالی استانها:

عضو شورای عالی استانها گفت: روستاهای سیا سنگ و حسنک و واصفجان در دل پردیس بلعیده شده اند، منابع تغذیه کننده روستاها مانند رودخانه ها و قنات ها در سیستم توسعه شهری و بلعیده شدن روستاها در بدنه شهرها از بین رفته است و این جریان چنین آثار تخریبی به همراه خود داشته است.