دسته‌بندی: اخبار شهرستان پردیس

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور:

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید عقد قرار داد و تعیین مبالغ واریزی را بصورت علی الحساب عنوان کرده و افزایش میزان واریزی هر متقاضی را متناسب با متراژ واحد تحویلی وی دانست.