دسته‌بندی: اخبار شهرستان پردیس

عضو شورای عالی استانها:

عضو شورای عالی استانها گفت: متاسفانه تنها داعئیه قانون مداری داریم در صورتی که در حوزه مدیریت ساخت و سازهای غیرمجاز از رشدی قارچ گونه برخوردار می باشد و متاسفانه صبر می کنیم تا ساخت و سازی شکل بگیرد و سپس آن تخریب و رسانه ای شود.