دسته‌بندی: اخبار شهرستان پردیس

عضو شورای عالی استانها:

عضو شورای عالی استانها گفت: با توجه به افزایش جمعیت در شهرستان پردیس نبود مراکز درمانی متناسب با نمودار سعودی رشد جمعیت به یک معضل شهرستانی تبدیل شده و شهرستان پردیس باید یک بیمارستان ۱۰۰ تخته خوابی داشته باشد.