در گفتگو با رئیس دانشگاه آزاد پردیس عنوان شد

پردیس خبر_ رییس دانشگاه آزاد واحد پردیس گفت: با از بین رفتن دیوار دانشگاه آزاد پردیس و پارک فناوری زمینه های رشد دانشجو برای ورود به حوزه نوآوری و کسب و کار فراهم شده است.