پردیس خبر_ شهـرونـدان و ساکنیـن محتـرم با توجه به در پیش بودن بارندگی شدید و احتمال سیلاب شدید خواهشمند است به موارد ذیل توجه ویژه فرمایید.