پردیس خبر_ به گزارش از فارس بر اساس اطلاعات به دست آمده از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ،هیچ سهمی از محل تهاتر نفت برای ساخت مسکن در نظر گرفته نشده و پرونده این شیوه تامین مالی پرحاشیه بسته شد.