رسیدگی به مشکلات منطقه صنعتی شهر بومهن

پردیس خبر_ با هدف شناسایی و رسیدگی به مشکلات منطقه صنعتی شهر بومهن، رضا زاده شهردار به همراه جمعی از مدیران شهری از منطقه صنعتی بومهن بازدید و با جمعی از تولیدکنندگان گفت وگو کردند.