طی بازدید میدانی بخشدار جاجرود انجام شد

پردیس خبر_ بخشدار جاجرود بمنظور بررسی مشکل گاز رسانی روستای ترقیان و حل مسائل بوجود آمده در خصوص تخصیص انشعاب اصلی گاز به اماکن خارج از بافت طرح هادی روستا، از محل اجرای این پروژه بازدید نمود.