اصلاح طلبها علیه عملیات حساس نجات در متروپل

پردیس خبر_ به گزارش از دانا هیچ کجای دنیا در یک شرایط خاص مرسوم نیست و البته اجازه این داده نمی شود که برخی افراد در شرایط بروز یک حادثه، با ایجاد تنش و انتشار شایعه و دروغ زمینه آسیبهای جانی و روحی به حادثه دیدگان را تشدید کنند.