تقدیر از فرزند شهید کارگری در شهرستان پردیس

پردیس خبر_ فرمانده سپاه شهرستان پردیس گفت: دشمنان انقلاب با تعطیل کردن کارخانه ها، تحریم مواد اولیه و آسیب به اقتصاد کشور خواستند لطمه بزنند اما با همت کارگران ایرانی ما شاهد موفقیت های بزرگ در تولید هستیم.