در بازدید میدانی بخشدار از روستای خجیر عنوان شد

پردیس خبر_ نداشتن خانه بهداشت، تعطیلى تنها مدرسه روستا ، نداشتن شبکه و انشعاب گاز، عدم تخصیص شبکه و اشتراک برق، عدم وجودمسجد و حسینیه، تخریب مکان هاى تاریخى و عدم رسیدگى ادارات متولى از عمده مشکلات این روستای تاریخی خجیر می‌باشد.