طی بازدید رییس جهاد صورت گرفت

پردیس خبر_ در راستای مبارزه با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی منطقه، بخش وسیعی از اراضی کشاورزی شهرستان با حضور مدیریت محترم جهاد کشاورزی ومسئول امور اراضی شهرستان مورد رصد وپایش قرار گرفت.