پردیس خبر_ به گزارش از فارس رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت همکاری، همگرایی و هم‌افزایی شرکت‌های بزرگ اقتصادی در رونق تولید، افزایش صادرات و اشتغال اظهار داشت: پیام اجرای ۴۸ پروژه بزرگ در کشور پویایی، امید، ایستادگی، اعتماد به نفس و اعتماد به تولیدکنندگان داخلی است.

پردیس خبر_ به گزارش از فارس رئیس مجلس با بیان اینکه پلیس مقتدر است که می‌تواند امنیت جامعه را تأمین کند، گفت: در این راستا فراهم کردن زمینه‌های اعمال اقتدار پلیس اعم از تأمین تجهیزات، آموزش و حمایت قانونی از مأموران نیروی انتظامی ضروری است.