پردیس خبر_ سرهنگ”بهزاد عبدیان”بیان داشت: همیشه اتفاق بد برای همسایه نیست؛ گاهی از دست رفتن اموال آنقدر ساده و ناگهانی است که از این که نتوانستیم از آنها محافظت کنیم عصبانی و خشمگین می شویم، پس سعی کنیم با رعایت هشدارهای ایمنی پلیس در حفظ و نگهداری اموالمان کوشا باشیم.