پردیس خبر_ نمایندگان مجلس موظفند در نمازهای جمعه شهرستان و جلسات میز خدمت شرکت کنند.