بسیجی، آن دلیر مردی‌ست که خرمی خرمشهر، آزادی آبادان، محبت مهران، دل انگیزی دزفول، شیرینی قصر شیرین، سرور سوسنگرد، بهار بستان، مهر موسیان و امنیت و آرامش ایران اسلامی مرهون شجاعت‌های اوست .