رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر پردیس عنوان کرد؛

رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر پردیس از آمادگی این شورا برای کمک به ارتقای امور فرهنگی سخن گفته و کارآفرینی را راهکار اساسی رفع معضلات اجتماعی دانست.