رییس شورای استان تهران:

رییس شورای اسلامی استان تهران در ارتباط با انتشار مواردی که از سوی قانون بر شوراها تکلیف شده خاطر نشان کرد: در اینجا کار کرد رسانه خیلی مهم است، تلنگری باید به عضو شورا یا نهاد شورا زده بشود که شما موظفید این موارد را اطلاع رسانی بکنید.