وضعیت متقاضیان مسکن مهر

متقاضیان مسکن مهر که چهار سال از زمان عقد قراردادشان میگذرد هنوز مسکن های خود را تحویل نگرفته اند.

photo_2016-07-04_11-40-12 photo_2016-07-04_11-40-22 photo_2016-07-04_11-40-31

photo_2016-07-04_11-49-42 photo_2016-07-04_11-42-02 photo_2016-07-04_11-42-27 photo_2016-07-04_11-42-40 photo_2016-07-04_11-43-26 photo_2016-07-04_11-44-17 photo_2016-07-04_11-44-24 photo_2016-07-04_11-44-33