رفع تصرف از اراضی کشاورزی

تخریب ۲۴ مورد ساخت و ساز غیر مجار در شهرستان پردیس

پردیس خبر_ با دستور دادستان شهرستان پردیس و همکاری عوامل نیروی انتظامی تخریب وبدنبال آن مساحت ۵۰۰۰ متر مربع اراضی زراعی روستایی آزاد سازی شد.

🔹 با رصد وپایش مکرر اراضی کشاورزی در راستای حفظ کاربری باغی و زراعی و مبارزه با هر گونه ساخت وساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی، متخلفین در قریه های واصفجان وهیزم دره از توابع شهرستان پردیس شناسایی شدند و پس از اخذ دستور از دادستان شهرستان پردیس و هماهنگی و حضور مامورین نیروی انتظامی، نسبت به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ اقدام گردید وکلیه ساخت وساز های غیر مجاز اعم از دیوار /بنا/ فنس و غیره به تعداد ۲۴ مورد تخریب ومیزان ۲۷۰۰۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی منطقه آزاد سازی گردید.

🔹 سید محمد قریشی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پردیس، با اشاره به عزم جدی جهاد کشاورزی در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان گفت: تیم های گشتی جهاد کشاورزی شهرستان پردیس به صورت شبانه روزی منطقه را رصد و با متخلفان در امر ساخت و ساز غیر مجاز برخورد می کنند.

🔹 وی همچنین از همه مالکان و کشاورزان خواست که قبل خرید ملک و هرگونه اقدام در زمینه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی حتما به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه و وضعیت ملک را استعلام کنند.

🔹 در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی و مبارزه با تغییر کاربری غیر مجاز تعداد ۵ مورد ساخت وساز غیر مجاز در قریه تماشا با دستور دادستان شهرستان و همکاری عوامل نیروی انتظامی تخریب وبدنبال آن مساحت ۵۰۰۰ متر مربع اراضی زراعی منطقه آزاد سازی گردید.

🔹 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پردیس در این رابطه اظهار داشت: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اجرای هرگونه ساخت و ساز در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور ممنوع می باشد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

 

🔸 آدرس ما در شبکه های اجتماعی:

https://zil.ink/pardiss_khabarr

🔸آدرس وب سایت پردیس خبر:

http://Www.Pardiskhabar.ir